Datu apstrāde

 

Informācija par personas datu apstrādi, balsojot par Cēsu novada līdzdalības budžeta projektu konkursa projektu idejām.

 

Pārzinis personas datu apstrādei ir Cēsu novada pašvaldība (Cēsu novada pašvaldība. Adrese: Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101).

Cēsu novada pašvaldības datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: das@cesunovads.lv

Jūsu personas datu (vārda un elektroniskā pasta adreses) apstrādes mērķis – interneta vietnes balso.сesunovads.lv ziņu nosūtīšanas uz Jūsu noradīto elektroniskā pasta adresi nodrošināšana. Tiesiskais pamats Jūsu personas datu apstrādei ir datu subjekta piekrišana.

Personas datu saņēmēji – Cēsu novada pašvaldība (tehniskā atbalsta nodrošināšanai).

Jūsu personas dati tiks glabāti no pieteikšanās dienas interneta vietnes balso.сesunovads.lv ziņām Jūsu norādītajā elektroniskā pasta adresē līdz dienai, kad Jūs atteiksieties no interneta vietnes balso.сesunovads.lv ziņām.

Informējam, ka Jums kā datu subjektam ir tiesības:

  1. Pieprasīt pārzinim piekļūt Jūsu kā datu subjekta apstrādātajiem personas datiem, lūgt neprecīzo personas datu labošanu vai dzēšanu, iesniedzot pamatojumu Jūsu lūgumam, likumā noteiktajos gadījumos lūgt Jūsu personas datu apstrādes ierobežošanu, kā arī iebilst pret apstrādi;
  2. Iesniegt sūdzību par nelikumīgu Jūsu personas datu apstrādi uzraudzības iestādē (Datu valsts inspekcijā).

 

Cēsu novada pašvaldība veic personas datu apstrādi atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti. Detalizētu informāciju par datu apstrādes juridisko pamatu, nolūkiem, informācijas glabāšanas termiņiem un datu saņēmēju kategorijām Jūs varat iegūt, iepazīstoties ar privātuma politiku ŠEIT.

 

Jautājumu un neskaidrību gadījumos datu subjekts var sazināties ar datu pārzini:

Cēsu novada pašvaldība
Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101
dome@cesunovads.lv
64161800

 

Sīkdatņu politika