Cēsu novada līdzdalības budžeta projektu konkurss

 

Veicinot Cēsu novada iedzīvotāju iesaisti un līdzdalību novada attīstībā un finanšu līdzekļu izlietošanā, Cēsu novada pašvaldība pirmo reizi izsludina projektu konkursu, kura ietvaros iedzīvotājiem ir iespēja pieteikt savas idejas publiski pieejamas, radošas un atvērtas sabiedrības veidošanai. Par pieteiktajiem projektu pieteikumiem, kas atbilst nolikumam, tiks rīkots sabiedrības balsojums. 

Projekts paredz ieguldījumus pašvaldībai piederošā īpašumā, savukārt ieguldījumus citai publiskai personai vai privātpersonai piederošā īpašumā – gadījumā, kad ir saņemts attiecīgā īpašnieka saskaņojums un ieguldījums nepieciešams, lai īstenotu pašvaldības autonomās funkcijas vai brīvprātīgās iniciatīvas. Viena projekta realizācijai tiks piešķirti ne vairāk kā 15 000 EUR.

Projekta pieteikumu dalībai konkursā iesniedz fiziska persona, kura sasniegusi 16 gadu vecumu, vai biedrība vai nodibinājums, kurā nav pašvaldības dalības. Cēsu novada līdzdalības budžeta projektu konkursā pieteikto projektu īstenošana jāveic divu gadu laikā kopš projekta apstiprināšanas.

Konkursam iesniedz projektus, kas atbilst sekojošiem kritērijiem:

  • Projekts paredz ieguldījumus pašvaldībai piederošā īpašumā, savukārt ieguldījumus citai publiskai personai vai privātpersonai piederošā īpašumā — gadījumā, kad ir saņemts attiecīgā īpašnieka saskaņojums un ieguldījums nepieciešams, lai īstenotu pašvaldības autonomās funkcijas vai brīvprātīgās iniciatīvas;
  • Projekts paredz citu pašvaldības rīcību, kuras rezultātā tiek uzlabota pašvaldības autonomo funkciju vai brīvprātīgo iniciatīvu īstenošana;
  • Projektā paredzētie ieguldījumi ir ekonomiski pamatoti, tostarp izvērtējot investīciju uzturēšanu un ilgtspējai nepieciešamo finansējumu, kā arī projekta rezultāts ir plaši pieejams iedzīvotājiem.
  • Projektā plānotie pasākumi netiek finansēti no Pašvaldības, valsts budžeta, ES fondiem vai citiem ārvalstu finanšu līdzekļiem;
  • Projektā plānotiem pasākumiem nav pieejams finansējums citās pašvaldības atbalsta programmās; 
  • Projektu ideja nav pretrunā ar Pašvaldības attīstības plānošanas dokumentiem;
  • Projekts nav saistīts ar komercdarbības atbalstu, politiskām un reliģiskām aktivitātēm.

Projekti, kas atbildīs visām noteiktajām prasībām, tiks virzīti balsošanai, kas ilgs 3 nedēļas kopš balsojuma publicēšanas Cēsu novada pašvaldības mājaslapā. Balsot varēs ikviens Cēsu novadā deklarētais iedzīvotājs, kurš būs sasniedzis vismaz 16 gadu vecumu. Katrai personai pieejamas divas balsis balsošanai par divām sev tīkamākajām projekta idejām. Par katru ideju persona drīkst balsot tikai vienu reizi, izmantojot vienu no šiem veidiem:

  • Cēsu novada Valsts un pašvaldības vienotajos klientu apkalpošanas centros;
  • elektroniski, Cēsu novada pašvaldības balsošanas vietnē balso.cesunovads.lv, atbilstoši autorizācijas noteikumiem.

Pēc balsošanas noslēguma tiks veikta projektu balsu pārskatīšana, par derīgām atzīstot tikai tās balsis, ko iesnieguši Cēsu novadā deklarētie iedzīvotāji. Tāpat, konkursa vērtēšanas komisijai ir tiesības pārliecināties par balsojuma autentiskumu. Ja persona būs balsojusi vairākas reizes, visi šīs personas veiktie balsojumi tiks anulēti.

Projektus, kas būs saņēmuši vislielāko balsu skaitu, iekļaujoties iepriekš minētajā budžetā, realizēs Cēsu novada pašvaldība, sadarbojoties ar projekta idejas autoru.

Visi konkursa rezultāti tiks paziņoti pašvaldības mājaslapā www.cesunovads.lv.

 

Konkursa nolikums skatāms ŠEIT.