Ruckas parka kultūrvēsturiskā izpēte, projekta meti

  • 13999.99
  • Cēsu pilsēta
  • Liesma Pudule

Reģiona nozīmes kultūras piemineklim “Parks ar parka arhitektūru” - Ruckas muižas parkam ir lieliska atrašanās vieta un liels sabiedriskās izmantošanas potenciāls, tomēr pēdējos gadu desmitus tas nav ticis pilnvērtīgi apsaimniekots. Šobrīd parks cēsnieku un pilsētas viesu vidū nav ieguvis tīkama apmeklējuma objekta slavu. Nesakoptā vide pievilina sabiedrisko kārtību ignorējošus ļaudis, tādejādi atturot no vēlmes parku apmeklēt ģimenes ar bērniem un tos, kas vēlas atpūsties drošībā un sakārtotā vidē.

Ruckas muižai ir sena vēsture, kas nav tikusi pietiekami apzināta. Labiekārtojot muižas parku, tas būtu piemērots kā rekreācijai un atpūtai, tā arī kultūrvēsturiskā mantojuma baudīšanai. Lai būtu iespējams gan atjaunot parka kultūrvēsturisko vērtību, gan labiekārtot to jēgpilni un šā laika prasībām atbilstoši, vispirms nepieciešama kultūrvēsturiskā izpēte un ainavu vērtību apzināšana.

Parka izpēte ļautu izstrādāt ainavu tematisko plānojumu un labiekārtošanas ieteikumus, ņemot vērā vēsturiskos, funkcionālos un kompozicionālos aspektus. Šāda apzināšana varētu kalpot par pirmo soli labiekārtošanas projekta izstrādei un dotu iespēju atsevišķu parka daļu sakopšanai sabiedriskā kārtā. Izpētei jāietver vēsturisko materiālu un liecību (plānu, karšu, attēlu u.c.) apzināšana dažādos laikos, faktu un datu analīze, parka un atlikušo labiekārtojuma detaļu izpēte/inventarizācija dabā un ainavu analīze.

Izpētes gaita un rezultāti atspoguļojami publiski pieejamā ilustrētā aprakstā, pievienojot motivētus plānus un skices labiekārtošanas ieteikumiem, ko iespējams izmantot par projekta metiem. Ruckas muižas parks ir pelnījis atgūt tam kādreiz piemitušo elitāra vides objekta slavu, kas sniedz nesteidzīgas atpūtas iespējas un baudījumu un tā apmeklētājiem.

159 balsis


Balsošana noslēgusies